موتیف طرح گلیم

شناسه 743
نوع فایل PSD
ابعاد 2300 x 2300
تراکم 200 dpi
حجم فایل 7 mb

رایگان