کتیبه دور گنبد امام رضا (ع)

شناسه 837
نوع فایل PSD
ابعاد 7000 x 3000
تراکم 150 dpi
حجم فایل 1 mb

رایگان