نسخه خطی قرآن سوره مطففین

شناسه 535
نوع فایل PSD
ابعاد 3600 x 4000
تراکم 200 dpi
حجم فایل 36.3 mb

رایگان