مژگان ویسی

qalamu.ir/user/mveisi

11 محصول

گرافیست و صفحه آرا مسلط به نرم افزارهای Adobe photoshop و Illustrator در مسیر کسب تجربه در تصویرسازی و نقاشی دیجیتال