گنبد حرم حضرت معصومه (س)

شناسه 840
نوع فایل PSD
ابعاد 4000 x 4000
تراکم 300 dpi
حجم فایل 15.1 mb

رایگان