پنجره ی ضریح حضرت عباس (ع)

شناسه 831
نوع فایل PSD
ابعاد 1500 x 2500
تراکم 300 dpi
حجم فایل 7.4 mb

رایگان