صحن حرم حضرت معصومه (س) قم

شناسه 674
نوع فایل PSD
ابعاد 7500 x 4000
تراکم 300 dpi
حجم فایل 46 mb

رایگان