حاشیه طلایی حرم

شناسه 668
نوع فایل PSD
ابعاد 3500 x 3200
تراکم 200 dpi
حجم فایل 9 mb

رایگان