موتیف درخت طرح گلیم

شناسه 744
نوع فایل PSD
ابعاد 1500 x 2500
تراکم 200 dpi
حجم فایل 3 mb

رایگان